Обявление № 34 / 02. 10 . 2013 год.

3/10/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 34/02. 10 . 2013 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на  възложителя   в  лицето   на Фанка Йоргова Кулишева, собственик на недвижим имот – дворно място,представляващо  УПИ ХІХ-313 в кв.13 по ЗРП с.Н.Черна е издадена Заповед № 2261/ 02.10.2013 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:            
                       Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/в съответствие с изискванията  на ЗУТ , на Наредба  № 7  за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.  Устройствената зона се запазва.  
 
 
 
                                                                                               Кмет Община Тутракан: ____П/П____
                                                                                                                                       / д-р Д.Стефанов /