Обявление № 33/24. 09. 2013 год.

24/9/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 33/24. 09. 2013 год.
 
         Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – ТутраканДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ-на Драгомир Ангелов Ганев, живущ в гр.Тутракан, ул.”Белмекен” № 23 да възложи изработване на: ”Подробен устройствен план  /ПУП/ – Парцеларен план  /ПП/- за външно ел.захран-
ване с ЕК 1kVот МТТ 20/0,4kV-100  kVAна „Стопански склад” в ПИ №73496.19.256 по КК и КР на гр.Тутракан, Община Тутракан, имот извън границите на урбанизираната територия.    Да  представи проект за ПУП-ПП в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ЗОЗЗ и действащите правилници и нормативни документи във връзка с изграждане на обекти за  пре-нос и разпределение на електрическа енергия..
            Проекта да е съгласуван  със   заинтересуваните  експлоатационни дружества – представяне на писмено становище от ведомството.
            Към проекта да се представят писмени  Договори  за право на прокарване на отклонения  от общите мрежи и съоражения на техническата инфраструктура през чужд имот между възложителя и собствениците на имотите през който ще премине трасето с нотариално заверени подписи.
 Решение на Комисията за земеделски земи  към МЗХ за утвърждаване на трасето.
 
 
 
 
                                                                              Кмет Община Тутракан: ____П/П____
                                                                                                                      / д-р Д.Стефанов