Обявление № 31 / 23. 09 . 2013 год.

24/9/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 31/23. 09 . 2013 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на   възложителя   в  лицето   на Станимир Костадинов Зузов  собственик на поземлен имот /ПИ/  с идентификатор  73496. 501. 1900е издадена Заповед № 2174/ 19.09.2013 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект: Подробен устройствен план  /ПУП/- създаване на План за регулация  /ПР/ за поземлен имот с идентификатор  73496.501. 1900 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008г. на АГКК гр.София, , в  кв. 55 по План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006год. на Общински съвет гр.Тутракан
 
 
 
 
                                                                              Кмет Община Тутракан: _____П/П_____
                                                                                                                      / д-р Д.Стефанов /