Обявление № 30/ 19. 09. 2013год.

19/9/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 30/ 19.  09. 2013год.
 
                Във връзка с подадено до Главния архитект на Община Тутракан Заявление с вх. рег.
№ УТ -6440 / 29.08. 2013год. от Тодор Ангелов Къпинчев, живущ в гр.Тутракан, ул.”Добри Немиров” № 8  за процедиране и разглеждане на изменение  на ПУП – ПР и ПЗ в ОбЕСУТ и приложен  към него ПУП-ПР /  съобщаваме,  че е:
             Изработен Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/  
              Проекта за изменение на План за регулация засяга УПИ ХХVІІІ, ХХІХ, ХХVІІ, ХХVІ, ХVІІІ, ХІV, ХХХVІ и ХХХVІІ в кв.13 по плана на гр.Тутракан. Изменя се  и уличната регулация
( не приложена улична регулация), в обхват  от ос. т.112 до ос. т.114 .
               Проекта за План за застрояване /ПЗ/  -  засяга само новообразуваните УПИ ХХVІІІ -4086, 1721 и УПИ ХХХVІ-1721,кв.13.В плана са посочени ограничителни линии на застрояване , в рамките на които може да се  извърши строителството при спазване на показателите  за застрояване, посочени в таблицата към проекта. Имотите попадат в Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване  с малка височина(до 10м), означена като (Жм).  Запазва се устройствената зона.
На основание чл.128, ал.3 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  Заинте-ресуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската админи-страция .
 
                                                                                                 Кмет на
                                                                                                     Община гр. Тутракан: ____П/П____
                                                                                                                                    / д-р Д. Стефанов /
 

Прикачени файлове