Обявление № 29/ 18. 09. 2013г.

18/9/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
 
№  29/ 18. 09. 2013г.
                                                                               
 
               На основание чл.140от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна 19.09.2013г. е издадена виза за:
 
„ Гараж ”
от главния архитект на Община Тутракан.
 
Местонахождение:            Урегулиран поземлен имот ІІІ-51, квартал 5 по плана нас.Бреница одобрен със Заповед № 5202/21.09.1955г.
 
Визата е издадена на : Гьонул Бейти Даил
                                       с.Бреница, ул. „Трета” № 27
 
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
 
 
 
                                                                            
 
     Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                                                        / д-р Д. Стефанов  /