Дейности за рекламa, маркетинг и визуализация на създадените туристически атракции по проект “Трансмариска - древното начало на Тутракан

5/9/2013
Обявление,решение и документация за участие в открита процедураза възлагане на обществена поръчкапо реда на ЗОП с предмет:
„Дейности за рекламa, маркетинг и визуализация на създадените туристически атракции по проект “Трансмариска - древното начало на Тутракан”