Обявление № 27/ 26. 08. 2013год.

27/8/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 27/ 26.  08. 2013год.
 
                Във връзка с подадено до Главния архитект на Община Тутракан Заявление с вх. рег.№ УТ -6252 / 21.08. 2013год. от Мехмед Юсеин Фучеджи, живущ в гр.Тутракан, ул.”Мусала” № 10  за разглеждане на ПУП - иПР в ОбЕСУТ и приложен  към него ПУП-ПР /  Висъобщаваме,  че е:
             Изработен Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация
/ПР/  в обхват на поземлен имот с идентификатор 73493. 500. 351от Кадастрална карта на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 год. на АГКК гр.София.
            Проекта  засяга парцели /УПИ/ ХХ, ХІХ и ІХ в кв. 4 ,  отредени по ЗРП на гр.Тутра-кан, одобрен със Заповед № 270 /12.04.1976 год., на ОНС-Силистра, регулация която  не е приложена и съгл. §8 от ЗУТ   отчуждителното му  действие  е прекратено.
            За поземлен имот № 500.351  се отрежда урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХVІ – 351 в кв.4 с площ от 552 кв.м. Като проектните граници са поставени в съответствие с имотните граници(страничните, към дъното на имота  и към улицата).
            Запазва се устройствената зона.
На основание чл.128, ал.3 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  Заинте-ресуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация .
 
 
                                                                     Кмет на Община гр. Тутракан: __П/П_______
                                                                                                             / д-р Д. Стефанов /

Прикачени файлове