ОБЯВЛЕНИЕ № № 26 / 21. 08. 2013 год.

22/8/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 26 / 21. 08. 2013 год.
 
Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124, ал.3 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен: Подробен устройствен план – Парцеларен план за присъединяване на МТТ 63/20/0.4  към СРС №57 ВЕЛ”Нова Черна” в поземлен имот /ПИ/ № 016023, местност „ ПОД Р-6” по КВС на с.Нова Черна ЕКАТТЕ 51956, Община гр.Тутракан
с възложител  Ченко Николов Ченков от с.Нова Черна, общ.Тутракан
Трасето на подземния кабел е с обща дължина 962, 46 л. м. и преминава през следните имоти:
                  -  ПИ№018022  - полски път, общинска публична собственост
     -  ПИ №018023 - полски път, общинска публична собственост
     - ПИ №016018 - полски път, общинска публична собственост, като дължината на трасето преминаващо през полски път, общинска публична собственост е 947, 43 м. ,
а през ПИ №018041 – нива, частна собственост  - 13,3 л.м.
             Приложени са Решение № 197  по Протокол №15/ 27.ІХ.2012 год. на Общински съвет –Тутракан, Област Силистра и Решение № КЗЗ-о6/15.04.2013год.на МЗХ.
 
         Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска админи-страция, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 
На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  За-интересуваните лица могат в едномесечен срок от обявлението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация .
 
 
 
                                                                    Кмет на Община Тутракан: ____П/П____
                                                                                                               /д-р Д. Стефанов / 

Прикачени файлове