Допуснати кандидати за длъжността директор на ДСХ

22/8/2013
 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА  
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР. ТУТРАКАН
 
 
Конкурсната комисия, назначена за провеждане на конкурсна процедура за длъжносттаДиректор на  Дом за стари хора, гр. Тутракан със Заповед № 1558 / 21.06.2012 г. на Кмета на Община Тутракан, реши:
 
Допуска до конкурс :
 
1.     Димитрина Георгиева Барбучанова;
 
Посоченият кандидат да се яви на тест на 28.08.2013 г. от 11,00 часа в  сградата на Общинска администрация Тутракан, ет.1, Заседателна зала.
 
 
 
 
                  Председател на конкурсната комисия: /П/
                                                                   /Даниела Гвоздейкова-Кирякова/