ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № A12-22-170/05.04.2013Г. „ПО-ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА В ОБЩИНА ТУТРАКАН ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 2007-2013Г”, ПОДПРИОРИТЕТ 2.2 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

19/8/2013
ОБЯВЛЕНИЕ, РЕШЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НАДОГОВОР №A12-22-170/05.04.2013Г. „ПО-ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА В ОБЩИНА ТУТРАКАН ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 2007-2013Г”, ПОДПРИОРИТЕТ 2.2 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”