Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за настаняване от семеен тип и за Център за социална рехабилитация и интеграция

6/8/2013
Решение за откриване и документация за участие в процедура: "Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за настаняване от семеен тип и за Център за социална рехабилитация и интеграция"