Обявление № 25 / 25. 07 . 2013 год.

26/7/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  25/25. 07 . 2013 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на   възложителя в лицето   на Славчо Маринов Балкански  собственик на поземлен имот /ПИ/  с идентификатор  73496. 500.494е издадена Заповед № 1781 / 25.07.2013 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект: Подробен устройствен план  /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор  73496.500.494 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 год. на АГКК гр.София в кв. 2 от Застроителен и регулационен план на гр.Тутракан, одобрен със Заповед № 270/ 12.04.1976 год.
 
 
 
                                                                             Кмет Община Тутракан: __П/П______
                                                                                                                   / д-р Д.Стефанов /