Обявление № 24/25. 07 . 2013 год.

26/7/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  24/25. 07 . 2013 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устрой-ство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на   възложителя   в  лицето   на Мехмед Юсейн Фучеджи  собственик на поземлен имот /ПИ/  с иден-тификатор  73496.500.351е издадена Заповед № 1782 / 25.07.2013 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект: Подробен устройствен план  /ПУП/- изменение на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор  73496.500.351 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 год. на АГКК гр.София в кв. 2 от Застроителен и регула-ционен план на гр.Тутракан, одобрен със Заповед № 270/ 12.04.1976 год.
 
 
 
 
                                                                              Кмет Община Тутракан: ____П/П____
                                                                                                                   / д-р Д.Стефанов /
 
                                                                                                   

 
 
 
 
 
ДС/ТД