ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ НА 1200КУБ.М./ПРОСТРАНСТВЕНИ/ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ/АКАЦИЯ ИЛИ ГЛЕДИЧИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ КЪМ НЕЯ

29/7/2013
Документация за участие в ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:“ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ НА 1200КУБ.М./ПРОСТРАНСТВЕНИ/ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ/АКАЦИЯ ИЛИ ГЛЕДИЧИЯ,  ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ КЪМ НЕЯ"

Прикачени файлове