СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. БЕЛИЦА В ОБЩИНА ТУТРАКАН

19/7/2013
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. БЕЛИЦА В ОБЩИНА ТУТРАКАН”