Обявление № 21 /02. 07 . 2013 год.

4/7/2013
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 21 / 03. 07 . 2013 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на   възложителя   в  лицето   на Мая Антонова Петкова собственик на поземлен имот /ПИ/  с идентификатор  73496. 501.3429е издадена Заповед № 1644 / 03.07. 2013год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект: Подробен устройствен план  /ПУП/- изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор  73496.501.3429 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008г. на АГКК гр.София, , в  кв. 35 по План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006год. на Общински съвет гр.Тутракан
 
 
 
                                                                                                       Кмет Община Тутракан: _____________
                                                                                                                                                 / д-р Д.Стефанов /
 
                                                                                                     Главен спец.”ГК”:______________
                                                                                                                                / Т. Димитрова /