Обявление № 20 /02. 07 . 2013 год.

4/7/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
                                                    20 / 03. 07. 2013 год.
 
            Във връзка с подаденото до Главния архитект на Община - Тутракан Заявление с вх.
рег.№ УТ - 5115/  03.07. 2013 год. за процедиране и разглеждане на ПУП-ПР  в ОбЕСУТ от  Валентин Димитров Бъчваров, ЕГН 5806105603 с адм. адрес гр.Тутракан, ул.”Сакар планина” №12, вх.Г, ет.2, ап.6 във връзка с чл.128, ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  
 
                                               СЪОБЩАВАМЕ,  че  е изработен :
 
              Проект:Подробен устройствен план /ПУП/ –  изменение на План за регулация /ИПР/  на поземлен имот с  идентификатор 73496. 500. 2771  по Кадастрална карта на гр.
Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.София,  в кв. 47 от Застройтелен и регулационен план на гр.Тутракан, одобрен със Заповед № 270/ 12.
04.1976 год.
              Проекта е изработен по искане на собственика на имота във връзка с възникнали-те му нови инвестиционни намерения и на осн. чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ (не е започнала процедура за отчуждаване в съответния срок  по чл.208 от ЗУТ).
              В представеният проект, регулационните линии на новообразуваният УПИ ХХХІ-2771 в кв.47 са  поставени  в съответствие със съществуващите имотни граници на поземления имот  и се запазва  уличната регулация.   
               Новообразуваният УПИ е с площ от 1 544 кв.м.          
 
 На основание чл.128, ал.3 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  Заинте-ресуваните лица могат в едномесечен /1-месечен/срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация .
 
 
                                                                Кмет на Община гр. Тутракан: ____________
                                                                                                                           / д-р Д. Стефанов /
 
                                                                                                       Гл. спец.”ГК”: ______________
                                                                                                                               / Т. Димитрова /
 
 
ДС/ТД 

Прикачени файлове