Обявление № 19 /02. 07 . 2013 год.

4/7/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 19 /02. 07 . 2013 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на   възложителя   в  лицето   на Нахид Сюлейманов Чанакчъ собственик на поземлен имот /ПИ/  с идентификатор  73496. 500. 608  е издадена Заповед № 1635/ 02..07.2013год.на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект: Подробен устройствен план  /ПУП/- изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор  73496.500.608 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.Софи, в кв. 2 от Застроителен и регулационен план на гр.Тутракан, одобрен със Заповед № 270/ 12.04.1976 год.
 
 
 
                                                                              Кмет Община Тутракан: _____________
                                                                                                                    / д-р Д.Стефанов /
 
                                                                                                      Главен спец.”ГК”:______________
                                                                                                                                / Т. Димитрова /