Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Тутракан, находящо се в местност „Баша”

6/6/2013
Документация за участие в процедура: Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Тутракан, находящо се в местност „Баша”, в землището на гр. Тутракан, и изграждане на площадка за депониране на растителни и торови маси на закритото и рекултивирано общинско депо в съответствие с Наредба № 2 / 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Прикачени файлове