ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ТУТРАКАН И УЛИЦИ В ГРАД ТУТРАКАН ЗА 2013г

6/6/2013
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я   ЗА   У Ч А С Т И Е В  ПРОЦЕДУРАЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ТУТРАКАН И УЛИЦИ В ГРАД ТУТРАКАН ЗА 2013г.”

Прикачени файлове