Уведомление

13/5/2013
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
                                                                                                  гр.Тутракан,    
                                                                                
 
               На основание чл.140, ал3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме ви , че на основание чл.140 от Закона за устройство на територията и Решение №10-РД-542-00 от 29.04.2013г. на Регионалната инспекция по околна среда и водите-Русе  е издадена виза за
„Проект за промяна предназначение на част от цех за преработка на домати в цех за сепариране на безопасни отпадъци”
 
от главния архитект на Община Тутракан на 09.05.2013г.
               Визата се издава на „Екосистем 2012” ООД
               гр. Тутракан, ул. „Славянка” №1
               представлявано от Милан Калинов Миланов
 
Местонахождение:гр.Тутракан , ул. „Славянка” № 1 – в двора на „БУЛГАНЕЛ” ЕООД бивш 
                                   „ДОБРУДЖАНСКИ ПЛОД ” АД с управител Кемал Рамадан Шахин
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
 
 
 
                                                                                 Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                                                     / д-р Д. Стефанов  /
 
 
ДС / БС