Обявление № 13/23 .05.2013г.

23/5/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 13 / 23. 05 . 2013год.
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на   възложителя   в  лицето   на Петрана Георгиева Генова на  основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №1249/ 22.05.2013год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение за изработване на  ПУП – създаване на План за регулация /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496.501.891 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.Софи, в кв.99, имот 891 по  План за улична регулация на гр. Тут-ракан от 2006 год.
 
 
 
 
 
                                                                              Кмет Община Тутракан:
                                                                                                          / д-р Д.Стефанов /
                                                                                                    Главен спец.”ГК”:
                                                                                                                                / Т. Димитрова /
 
 
 
 
ДС/ТД