Обявление № 9/16.05.2013г.

16/5/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  9/ 16. 05. 2013год.
 
            Във връзка с подаденото до Главния архитект на Община Тутракан Заявление с вх. рег.№ УТ -3879 / 16.05. 2013год. от Ивайло Петров Димитров , живущ в гр.Тутракан, ул.”Силистра”№ 4, вх.Б, ет.1, ап.20 за процедиране и разглеждане на внесяният ПУП - ПР,  изработен на основание чл.134,ал.2,т.2 във връзка с §8, ал.2, т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Висъобщаваме, че:
            Е  изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация  /ПР/ за поземлен имот № 501. 3772 от Кадастрална карта /Кк/ на гр.Тутракан , одобрена със Заповед № РД-18-6/ 04.02.2008г. на АГКК гр.София ; УПИ ХLв кв. 75 от План за улична регулация, одобрен с Решение №327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
            В представеният проект, регулационни линии са поставени  в съответствие със съществуващите граници (странични и към дъното на имота) на поземлените имоти с идентификатори 73496.501.3772 и 73496.501.3771, като се запазва  уличната регулация. 
           Собственик на  поземлени имот с идентификатори 73496.501.3772  е Ивайло Петров Димитров с нот.акт №93, т.ІХ, д.1670/10.08.2012г., а на  73496.501.3771 са Андрей Петров и Галинка СтефановаФлешерови с  Постановление №40/09.02.1998 год.
           Старият УПИ ХL в кв.75 се разделя на две – съответно УПИLVIII-3771 с площ от 883 кв.м  и  LVX - 3772 с площ от 800 кв.м в кв.75 по плана на гр.Тутракан.   
            Устройствената зона не се променя.  
 
На основание чл.128, ал.3 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  заинте-ресуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възраже-ния, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация .
 
 
 
 
                                                                     Кмет на Община гр. Тутракан: ____П/П___
                                                                                                                                 / д-р Д. Стефанов /
 
                                                                                                      Гл. спец.”ГК”: ______________
                                                                                                                                  / Т. Димитрова /
 
 
 
 
ДС/ТД