Обявление № 11/23 .05.2013г.

23/5/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
11/ 23 .05.2013г.
                                            
                                  
                    На основание чл.140, ал3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Ви уведомяваме, чe  е издадена виза за проект:
Промяна на предназначението на административна сграда в жилищна сграда” 
от главния архитект на Община Тутракан на 23. 05. 2013г.
 
Местонахождение:
               1. Квартал  77, УПИ – ІІ от Плана за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327 / 02.02.2006г. на Общ.съвет Тутракан.
   2. Идентификатор на имота  № 73496. 501.3783 по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6 / 04.02.2008г. на ИД на АГКК.
 
Административен адрес:гр.Тутракан , ул. „Сливница”  
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
 
 
 
                                                                                     Кмет на Община Тутракан :…………….
                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов  /
 
                                                                                                              Гл.спец „ГК”  :.…………….
                                                                                                                           / Т. Димитрова / 
ДС / ТД