Обявление № 10/23 .05.2013г.

23/5/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
 
10/23 .05.2013г.
                                                                               
 
               На основание чл.140, ал3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe  е издадена виза за:
„Проект запреустройство, рехабилитация /внедряване на мерки по енергийна ефективност/ и промяна предназначение на съществуваща сграда/ детска ясла/ в многофункционален център за култура и спорт”
от главния архитект на Община Тутракан на 22.05.2013г.
 
Местонахождение:квартал – 102, УПИ– ХІ- 2318  по плана на гр.Тутракан  за улична
                                     регулация  приет с Решение № 327 / 02.02.2006г. на Общ.съвет Тутракан.
   Идентификатор на имота  № 73496. 501.2318 по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6 / 04.02.2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, карто-графия и кадастър
 
Административен адрес:гр.Тутракан , ул. „Ангел Кънчев” № 4
 
Визата се издава на Община Тутракан    
                                  гр.Тутракан, ул.”Трансмариска”№ 31
                                  Представлявана от д-р. Димитър Стефанов –Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
 
 
                                                                                 Кмет на Община Тутракан :………П/П………….
                                                                                                                                     / д-р Д. Стефанов  /
 
 
Гл.спец „АТУ”:.…………………………….
                                                                                                                                      / инж.Б. Стефанова / 
 
ДС / БС