ЗАПОВЕД № 1249/22. 05 . 2013г.

30/5/2013
З А П О В Е Д
1249/22. 05 . 2013г.
 
Долуподписаният д-р Димитър Венков Стефанов – Кмет на Община Тутракан след като разгледах Заявление с вх.рег № УТ- 3879/ 16. 05. 2013 г. от Петрана Георгиева Генова от гр.Тутракан, ул.”Родина”64 и приложените към него документи
·        Скица- предложение в М 1:1000 за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ/ План за регулация и  застрояване /   
·        техническо задание, обосноваващо  необходимостта от изработването на плана,
и  писмено становище на Главния архитект на Община Тутракан
             
РАЗРЕШАВАМ:
             На Петрана Георгиева Генова, като собственик на поземлен имот с идентифи-катор  73496. 501. 3785, съгласно Нотариален акт с вх.рег.№2080, акт №48, т.VІ, д. №
1087/ 14.06.2005 год. на Служба по вписванията – РСТутракан  да възложи изработване на  ПУП – План за регулация /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496.501.891 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.Софи, в кв.99, имот 891 по  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год.                
             Устройствената зона не се променя.  
             ПУП - ПР да е съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдър-жанието на устройствените схеми и планове, Наредба  № 7  за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,.
              Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три екземпляра, оригинала на недеформируема прозрачна основа, цветно копие върху непрозрачна основа на магнитен носител.
 
              Да се изпълнят разпоредбите на чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.  Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                                             Кмет на Община гр.Тутракан:          П/П
                                                                                                           / д-р Д.Стефанов/
 
 
 
ДС/ТД