ЗАПОВЕД № 1190/16. 05 . 2013г.

16/5/2013
ЗАПОВЕД
1190/16. 05 . 2013г.
 
Долуподписаният д-р Димитър Венков Стефанов – Кмет на Община Тутра-кан след като разгледах Заявление с вх.рег № УТ- 2155/ 13. 03. 2013 г. от Тодор Ангелов Капинчев и Стефка Маринова Капинчева от гр.Тутракан, приложените към него документи
·        Скица- предложение в М 1:1000 за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ/ План за регулация и  застрояване /   
·        техническо задание, обосноваващо  необходимостта от изработването на плана
и  писмено становище на Главния архитект на Община Тутракан
             
РАЗРЕШАВАМ:
Изработване на проект – изменение на Подробен устройствен план / ПУП / - План за регулация  и застрояване  /ПРЗ/  в кв. 13 от ЗРП гр.Тутракан, одобрен със Заповед № 270/12.04.1976г.на ОНС - Силистра в обхват на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 73496.500. 1722,  73496.500. 1731, 73496.500. 1730  и 73496.500. 1721  от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД-18-6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.София, като се промени и  част от уличната регулация. за нереализирана улица ( между ул.”Ал. Стамболийски” и ул.”Д.Немиров”) .
             Устройствената зона не се променя.  
             ПУП - ПРЗ да е съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба  № 7  за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,.
              Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три екземпляра, оригинала на недеформируема прозрачна основа, цветно копие върху непрозрачна основа на магнитен носител.
 
              Да се изпълнят разпоредбите на чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.  Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                                             Кмет на Община гр.Тутракан:
                                                                                                           / д-р Д.Стефанов/
 
 
 
ДС/ТД