ЗАПОВЕД № 1250/ 22. 05 . 2013г.

22/5/2013
З А П О В Е Д
1250/22. 05 . 2013г.
 
Долуподписаният д-р Димитър Венков Стефанов – Кмет на Община Тутра-кан след като разгледах Заявление с вх.рег № УТ- 3848/ 15. 05. 2013 г. от Иван Койчев Киряков от гр.Тутракан, ул.”Беласица”2а и приложените към него документи
·        Скица- предложение в М 1:1000 за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ/ План за регулация и  застрояване /   
·        техническо задание, обосноваващо  необходимостта от изработването на плана,
и  писмено становище на Главния архитект на Община Тутракан
             
РАЗРЕШАВАМ:
             На Иван Койчев Киряков, като собственик на поземлен имот с идентифи-катор  73496. 501. 3785, съгласно Нотариален акт с вх.рег.№1500, акт №156, т. ІV, д. №740/ 25.04.2013 год. на Служба по вписванията – Р С Тутракан   да възложи изработване на  ПУП – План за регулация /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496.501.3785 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.Софи в кв.56 по  План за улична регулация на гр. Тутра-кан от 2006 год.    Устройствената зона не се променя.  
             ПУП - ПР да е съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба  № 7  за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,.
              Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три екземпляра, оригинала на недеформируема прозрачна основа, цветно копие върху непрозрачна основа на магнитен носител.
 
              Да се изпълнят разпоредбите на чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.  Заповедта  не подле-жи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                                             Кмет на Община гр.Тутракан:
                                                                                                           / д-р Д.Стефанов/
 
 
 
ДС/ТД