Заповед №1121/13. 05. 2013 г.

14/5/2013
З А П О В Е Д
1121/13. 05. 2013 г.
 
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/,
 Решение № 3по Протокол № 2/24.04. 2013год. на ОбЕСУТ 
към  Община – Тутракан  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА
 
ОДОБРЯВАМ:
 
 
           Проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/ запарцел /УПИ/ І -„За ф-ка лодкостроител”  в кв.1 от ЗРП на гр.Тутракан, одобрен със Заповед №  270/12.04.1976год.,
          В обхвата на измененият парцел /УПИ/ І - „за ф-ка лодкостроител” в кв.2 по ЗРП-Тутракан от 1976г., попадат поземлени имоти 491, 492,493, 494, 498,495,497 и час от черен път по Кк Т-н от 2008г. С изменението старият УПИ І се разделя на три части, като:
           - нов  УПИ ХХІХ - 493 в кв.2  - отрежда се за  поземлен имот № 500.493  по искане на Валентин М. Чорбаджиев собственик  на имота , съгл. нот. акт № 63, т.V, д.№845/ 04.05. 2012г. и възложител на проекта. Регулационните линии са поставени  в съответствие със съществуващите граници (странични и към дъното на имота) на поземленият имот и се запазва  уличната регулация. Нов УПИ ХХІХ - 493 в кв.2 е с площ от 773 кв.м.
         - нов УПИ І в кв.2, запазва старите граници - към уличната регулация, на запад  и юг (които са граница и на строителната зона за населеното място). На изток граничи с нов УПИ ХХІХ-493. В обхвата му попадат ПИ №497, 495, 494, 498 и част от черен път.
         - нов УПИ ХХХ в кв.2,  запазва старите граници- към уличната регулация, на изток и юг (която е граница и на строителната зона за населеното място). На запад граничи с нов УПИ ХХІХ-493. В обхвата му попадат ПИ №492 и  491.
 
         Заповедта може да се обжалва чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра в 14 -дневен срок от връчването на съобщението на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ.
 
 
                                                                КМЕТ НА ОБЩИНА ГР. ТУТРАКАН: ______П/П______                                                                                                                                                  
                                                                                                                                   / д-р Д. Стефанов /