Заповед № 1123 / 13. 05 . 2013 г.

14/5/2013
З А П О В Е Д
1123/13. 05 . 2013 г.
 
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ / Закон за устройство на територията/,
 Решение № 1 по Протокол № 2/ 24.04.2012 год. на ОбЕСУТ 
към  Община – Тутракан  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА
 
ОДОБРЯВАМ:
 
             Проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация и застроя-ване /ПРЗ/ за парцел /УПИ/ І-186 в кв.1 по  действащия ЗРП на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990год. с възложител Иван Лазаров Лазаров, собственик на дворното място с нот. акт №159, т.І, д.№149/ 03.02. 2012 г.
             Изготвеният проект за изменение на ПРЗ премахва предвидената по регулация обслужва-щата улица, проектирана в западната част на УПИ І-186 тъй като до настоящият момент не е реа-лизирана и е изтекъл  десетгодишният срок за започване на отчуждителната процедура съгласно чл.208 от ЗУТ. Новите регулационни граници се поставят в съответствие  със съществуващите имотни граници, като новообразуваният УПИ І-186 в кв.2 е с площ от 2 249 кв.м. 
              Променя се предназначението на имота от отреден за „Жилищни нужди - Жм”  става за ”Предимно производствена зона -Пп” и се създава устройствена основа за изграждане на ”База за земеделски производител и гараж за селскостопанска техника” . 
             Предвижда се изграждане на нови постройки свързани с дейността на селскостопанския производител, битови помещения за персонал, административен офис и гараж за селскостопанска техника. В ПЗ се предлагат ограничителни линии на застрояване на следните отстояния – от улично - регулационната линия на 1,30 м., от страничната регулационна линия с УПИ ІІ-185 най-малко 3,00 м., от страничната регулационна линия с V-187 най-малко на 6,00м., в дъното -1,00 м.
 
          Заповедта може да се обжалва чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра в 14 -дневен срок от връчването на съобщението на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ.
 
 
                                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА ГР. ТУТРАКАН: ____П/П______                                                                                                                                                  
                                                                                                                                          / д-р Д. Стефанов /