Заповед № 1000 / 30 . 04. 2013 г.

10/5/2013
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№1000/30.04.2013г.
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 и ал.8 и чл.19 от ЗОС, чл.56, ал.1,ал.2 ал.3  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с чл. 17, ал.1 от същата Наредба и Решение № 300 по Протокол № 23 от 28.03.2013год. на ОбС-Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под  наем на преместваем обект – частна  общинска собственост, представляващ павилион с обособени две помещение с предназначение кафе – аператив и смесен магазин  с площ от 100,00кв.м., като 64,43кв.м. е основната площ и 23,35 кв.м. спомагателна площ, разположен в поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор № 73496.500.4026 с площ от 479 кв.м. по КК на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София,  находящ се в гр. Тутракан, ул. Трансмариска №101, кв.2, с предназначение за търговски обект, за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна  цена –   в размер на 286,92лв. / двеста осемдесет и шест лв. и деветдесет и две ст./ без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66. ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Руссе.
2.  Специални условия – няма ;
3. Търгът да се проведе на 05.06.2013год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозита в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе от 10.05.2013г. до 16.00ч. на 04.06.2013г
5. Размер на стъпка при наддаване : 28,00(  двадесет и осем лева) лв.
            6 Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
            7. Други тръжни условия :
            7.1 Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 10.05.2013г. до 16.00ч. на 04.06.2013г.;
      7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
      7.3 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
-Оригинар или заверено от кандидата копие от удостоверение на актуалното състояние на търговеца или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан.
-нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие на пълномощник;
7.2.2 Кандидатите- физически лица,  прилагат към заявление за участие в търга следните документи:
- заверено копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан.
-нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие на пълномощник;
7.3Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след слока по заподедто;
-са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
-не съдържат документ за закупени тръжни книжа или внесен депозит за учактие;
- не съдържат които и да е от документите посочени в заповедта.
8.Краен срок за подаване на тръжните документи- до 16.00ч. на 04.06.2013г. в информационния център на общината Тутракан в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и данните на кандидата..
 
           
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждането на търга;
-         Скица на имота;
-         Акт за общинска собственост;
-         Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
-         Проекто-договор;
-         Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 12.06.2013г. от 10,00ч. в заседателната зала на Общината при същите условия от 10,00часа.Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 06.06.2013г. до 16.00ч. на 11.06.2013г.;
 
 
 
 
                                                                             
                                Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ  П/П
                                                     /Кмет на Община Тутракан/