Осъществяване на строителен надзор при изграждане на Център за настаняване от семеен тип и реконструкция и обновяване наЦентър за социална рехабилитация и интеграция

28/3/2013

Документация за участие за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Осъществяване на строителен надзор при изграждане на  Център за настаняване от семеен тип и реконструкция и обновяване наЦентър за социална рехабилитация и интеграция”