ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КРАЙДУНАВСКИ ПАРК, ЧАСТ 1, ЕТАП 2 – ГР.ТУТРАКАН

27/3/2013
Решение,Обявление и Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КРАЙДУНАВСКИ ПАРК,ЧАСТ 1, ЕТАП 2 – ГР.ТУТРАКАН“
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КРАЙДУНАВСКИ ПАРК, ЧАСТ 1, ЕТАП 2“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ ПО ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КРАЙДУНАВСКИ ПАРК, ЧАСТ 1, ЕТАП 2“