ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ТУТРАКАН И УЛИЦИ В ГРАД ТУТРАКАН ЗА 2013г

18/3/2013
 ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА  УЧАСТИЕ В  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ТУТРАКАН И УЛИЦИ В ГРАД ТУТРАКАН ЗА 2013г.”