УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ НА ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КРАЙДУНАВСКИ ПАРК, ЧАСТ 1, ЕТАП 2

7/3/2013
Решение,Обявление и Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ НА ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КРАЙДУНАВСКИ ПАРК, ЧАСТ 1, ЕТАП 2”