Изграждане на Център за настаняване от семеен тип и реконструкция и обновяване на Център за социална рехабилитация и интеграция

6/3/2013
Обявление,Решение и документация по обществена поръчка с предмет: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип и реконструкция и обновяване на Център за социална рехабилитация и интеграция