Разрешение за строеж № 5/ 05. 03. 2013г.

6/3/2013
Р А З Р Е Ш Е Н И Е  З А   С Т Р О  Е Ж
№ 5/ 05. 03. 2013г.
В СИЛА ОТ ……………….….
 
Разрешава се на :  „ЕС ЕЙЧ”,  ЕИК 103786278
                                    гр.Русе, ул.„Баба Тонка” № 21                                
                                   Представлявано от Светлана Петрова Стефанова
в качеството на възложител съгласно:
             1. Апортна вноска вписана в РС-Тутракан с вх.р.№ 3241, акт№267, т.VІ/04.12.2002г.
            2.  Постановление № 6138/2001/000995/20.03.2006г., за възлагане на недвижим имот  вписан в
                 в РС- Тутракан с вх.р.№ 2096,акт № 199, т.І / 27.06.2006г.
 
да извърши строителство на:
 
“СПОРТЕН  ЦЕНТЪР  „Т Е Р М А”
 
            Застроена площ сутерен етаж – 730м2
            Застроена площ първи етаж    – 730м2
            Застроена площ втори етаж    – 304м2
Разгъната застроена площ първи етаж – 1764м2
 
Местонахождение– квартал- 75,  УПИ ХХІХ  по плана  за  регулация на  гр.Тутракан приет с
                                     Решение № 327 / 02.02.2006г. на Общ.съвет Тутракан.
               Поземлен имот с идентификатор- 73496.501.2270 по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6 / 04.02.2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
               Застроителен план на гр.Тутракан одобрен със Заповед № 270/12.04.1976г.
Строежът е ІV -та категория съгласночл.137, ал.1, т.4, б.”б” от ЗУТ  и чл.8,ал.2,т.3 от 
                                                 Наредба № 1 / 2003г. на МРРБ за номенклатурата  на  видовете строежи;
 
Издава се на основание: чл.148, ал.1,2 и 4 ; чл.152, ал.1  от  ЗУТ 
 
Въз основа на:
1.Заявление с вх.№ УТ – 1901 / 05.03.2013г. за одобряване на инвестиционен проект
2. Платена такса 529,20 лв. с кв.№ 79304В-АЕ- 0142/05.03.2013г.Русе ИРМ Тутракан
3.Заявление с вх.№ УТ – 373/ 15.01.2013г. за издаване на разрешение за строеж
4. Платена такса 705,60лв. с кв.№ 79304В-АЕ- 0143 /05.03.2013г.Русе ИРМ Тутракан
5.Съгласуван и одобрен на  05.03.2013г. инвестиционен проект от главния архитект на  Община
    Тутракан  по части: ”Архитектура”, „Конструкции ”, „В и К”/ съгласуван на 19.02.2013г. с „ВиК”
    ООД-Силистра /, „Електро”,”Доклад ЕЕ” „ЕЕ”, „Пожарна безопасност”, „ОВКИ” „Геодезия” и 
    „ ПБЗ”
6. Комплексен доклад за оценка на съответствие на проектната документация със съществените
    изисквания към строежите изготвен от  „БИЛДКОНСУЛТ ” ООД- гр.Русе, ул.„Е.Босилков” № 16,   
    Булстат117613133, Лиценз № ЛК-000066 / 10.06.2004г. от МРРБ представлявано от инж.Георги
    Жеков и инж.Милен Горанов
7. Решение № РУ-11-ПР/2013 на от РИОСВ- Русе  за преценяване на необходимостта от извършване
     на оценка на въздействието върху околната среда
 
 
 
 
  8. Изходни данни за проектиране изх.№ 13З02006/22.01.2013г.от„В и К”ООД- Силистра 
  9. Договор № 808 / 06.06.2012г. с „В и К”ООД- Силистра    
10. Предварителен договор  с  № 13PDP006 / 19.02.2013г. с „В и К”ООД- Силистра
11.Разрешително № 329 / 25.11.2003г. от „Електроразпределение-Горна Оряховица” ЕАД,
      клон Силистра  
12.Договор № 1457 / 25. 11.2003г. с  „Електроразпределение-Горна Оряховица” ЕАД,
      клон Силистра  за продажба на електроенергия 
13.Удостоверение с изх.№ С13-У/Е 010 /01.02.2013г. от  ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД                                                                                                                        
 
Строителството да се извърши при следните условия:
 
1. Отсичане или изкореняване на дълготрайни декоративни дървета и храсти с историческо значение може да се извърши само след писмено разрешение от кмета на общината, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието на дървото.
2.  За премахване на дървета, обявени за природни забележителности или намиращи се на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, де се осигури  писмено разрешение от органите на Министерството но околната среда и водите.
3.   Да се сключи договор за упражняване на строителен  надзор  ( за строежите от първа до четвърта категория)
4.  Да се открие строителна площадка и да се определи строителна линия и ниво, за което да се състави протокол.
5.    Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория в тридневен срок от съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не
се изисква - преди започването на строежа, заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол. В скучайте, в които
разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга се заверява от Дирекцията за национален строителен контрол. За специални обекти, свързани с отбраната и
сигурността на страната, заповедната книга се заверява от длъжностни лица, определени от министъра на отбраната, съответно от
министъра на вътрешните работи.  
6.  В три дневен срок от завършване на СМР по фундаментите на строежа да се поиска от общинската администрация извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването.
7.   За строителна площадка да се използват тротоари, свободни обществени площи, както и части от улични платна, съгласно ПБЗ, разпоредбите на общинския съвет и след заплащане на определени такси.
8. Строителната площадка да се огради и да се поставят информационни табели, съгласно чл.157, ал.5 от ЗУТ
9. При разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства за започването на строежа възложителят да уведоми общинската администрация след съгласуване с органите по безопасността на движението.
             10.  Разрешава се изпълнението на временните строежи, описани в ПБЗ.
              11.Да се оползотвори хумусния земен слой.
              12.  Да се премахнат заварените строежи, невключени в режима на застрояване, най-късно до завършване на строежа
              13. След издаването на разрешението за строеж при изпълнение на  строителството се допускат несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.
14. След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхват на съществените отклонения по чл.154, ал.2, т.1, 2, 3 и 4 от ЗУТ са недопустими. Съществените отклонения се допускат, ако са сред посочените в чл.154, ал.2,т.5, 6, 7 и 8 от ЗУТ  по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със забележка в настоящото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.
 
 
Настоящото разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез главния архитект на Община Тутракан пред началника на регионална дирекция за национален строителен контрол северен централен район – сектор Силистра в 14-дневен срок от съобщаването му.
               Разрешението за строеж влиза в сила при спазване условията на чл.156, ал.1 от ЗИДЗУТ.
 
 
 
 
 
 
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН :…………………………
                                                                                                                                               / арх. Ж. Бучуковска/