Мотиви за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан

5/3/2013
ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ „ МЕСТНИ ПРИХОДИ”
 
 
 
 
МОТИВИ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА
 
Мотиви за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан
Приета с Решение № 64 от 29.01.2008г.
 
 
 
Съгласно чл. 26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Тутракан чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail : tutrakan@b-trust.orgили в деловодството на Община Тутракан на адрес : гр.Тутракан ул.:Трансмариска: № 31
 
 
 
Мотиви
С решение № 64 от 29.01.2008г. на Общински съвет – Тутракан е приета Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан. Тази наредба определя размера на местните данъци, които постъпват в бюджета на Община Тутракан.
 
С решение № 5 от 05.04.2012г. по конституционно дело № 13  от 2011г., Конституционния съд обявява за противоконституционни  ал.4 и ал.5 на чл.61с от Закона за местните данъци и такси ( Д.в.бр. 30/2012г.). В тази връзка следва да се отменят ал.4 и ал.5 от чл.58 на действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Тутракан.
 
 
Предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан.
 
 
 
& В чл.58 се отменят ал.4 и ал.5