Заповед № 413/25.02.2013 г.

4/3/2013
З А П О В Е Д
 
  413/25.02.2013 г.
 
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на § 71 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.и чл.41а и чл.41б от Закона за народната просвета
 
 У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
І. Формула за разпределение на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование през 2013година, за дейност "Целодневни детски градини и обединени детски заведения, в т.ч.подготвителни групи":
 
СФ =100 % х (ЕРС1  х БД + ЕРС 2 х БД  + ЕРС 3 х БД 3), където:
 
СФ
– средства по формула за деца в ЦДГ и ОДЗ
ЕРС1
– единен разходен стандартдеца в  яслена група в ОДЗ – 1067,00 лв.
БД 1
– брой деца в яслена група в ОДЗ
ЕРС2
– единен разходен стандартдеца от 3 до 4 години включително – 1520,00 лв.
БД 2
– брой деца в ЦДГи ОДЗ от 3 до 4 години включително
ЕРС3
– единен разходен стандартна деца в подготвителна група/5 и 6 г/ – 1760,00 лв.
БД 3
– брой деца в ЦДГ и ОДЗ  в подготвителна група
 
ІІ.На 100% към средствата на съответната детска градина за дейност "Целодневни детски градини и обединени детски заведения, в т.ч.подготвителни групи", без да се разпределят по формула, се прибавят:
 
1. Добавката за  подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и ученици от І-ІV клас/ДПХ(ПГ и І-ІV)/се разпределя с първоначалния бюджет на детското заведение.
ДПХ(ПГ и І-ІV)= ЕРС дпх(ПГ и І-ІV)хБДУ( ПГ и І-ІV)., където:
 
ЕРС дх(ПГ и І-ІV– единен разходен стандарт за добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и ученици от І-ІV клас = 72,00 лв.
БДУ( ПГ и І-ІV)– брой на деца от подготвителните групи в детските градини и ученици от І-ІV клас
 
2. Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини —ДДУ( рп)
Добавката е в размер на 308 лв. на дете/ученик на ресурсно подпомагане, интегриран в детска градина/училище и е определена с Решението на МС за определяне на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г. Добавката се предоставя на детско заведение/училище, в което интегрирано се обучава дете/ученик на ресурсно подпомагане. Същата се включва в бюджета на съответното детско заведение/училище над средствата по формулата и се изчислява както следва:
ДДУ( рп= ЕРС хБДУ( рп)., където:
ЕРС - Единен разходен стандарт - 308.00 лева
БДУ( рп)– брой  на децата и учениците на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище и детска градина
Не по-малко от 40 на сто от размера на добавката се изразходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане обучението на тези деца/ученици.
 
ІІІ. Условия и ред за разпределение на средствата по отделните компоненти на формулата, в т.ч. на резерва:
1. Базата, на която се разпределят средствата по ЕРС, е броят на децата към 01.01.2013 г. съгласно "Админ М", но не повече от ЗДБРБ за 2013 г. Не се разпределят средства, които са резерв до извършване на корекция (приспадане) след 31.03.2013 г., съгласно информацията за брой деца по "Админ М". Когато броят на децата съгл. ЗДБРБ за 2013 г. е по–нисък от действителния брой, недостигът се разпределя пропорционално между детските градини до извършване на корекция.
 
ІV.Правила за промени в разпределението на средствата между детските градини:
Формулата за разпределение на средствата не може да бъде променяна по време на бюджетната година.
ПРБК прави корекции по формулата само при промяна на ЕРС или броя на децата.
1. При промяна в бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет във връзка с настъпили промени в броя на децата, отразени по информационна система "АдминМ", промяна в разпределението на средствата между отделните детски градини се извършва:
– за учебната 2012/2013 година, считано от 1 януари, съгласно подадена информация до 31.03.2013 г. от МОМН към МФ.
  • Ако действителния брой на децата към 01.01.2013 г. е по–малък от този, по който са определени средствата по стандарт съгласно ЗДБРБ за 2013 г., ПРБК заделя разликата като резерв до извършване на корекция. Ако и след корекцията действителния брой на децата е по–малък от броя по "АдминМ", разликата в средствата се разпределя на детските градини за постъпили деца след 01.01.2013 г. – по формулата.
  • Ако са получени средства за по–малко деца от реалния им брой, недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на корекцията.
– при увеличение на броя на децата, с което са увеличени средствата, предоставени на ПРБК след 01.01.2013 г., допълнителните средства се разпределят по формулата. При намаление на броя на децата се намалява бюджета на детската градина със съответната корекция, подадена на първостепенния разпоредител. Средствата се разпределят от първостепенния към второстепенните разпоредители с бюджетни кредити до 7 работни дни от получаването им.
2. При промяна в размера на единния разходен стандарт – пропорционално на времето за което е извършена промяната, на база реален брой деца към датата на промяната – по формулата.
3. Разпределението на средства по формулата се коригира в резултат на промяна в броя на децата, отчитайки промените към 30.09.2013 г. спрямо 30.06.2013 г.– със съгласието на над 51% от директорите на детските заведения. Корекцията по разпределение на средствата ще се отрази от 01.10.2013 г.
4. При намаление на броя на децата като цяло за дейност 311 по т.3, освободените средства се заделят като  резерв до извършване на корекция. Ако и след корекцията действителния брой на децата е по–малък от броя по "АдминМ", разликата в средствата се разпределя на детските заведения за постъпили деца след 01.01.2013 г. – по формулата.
5. При увеличение на броя на деца като цяло за дейност 311 по т.3, и при условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на ПРБК за увеличения брой деца, недостигът на средства се разпределя между ВРБК, пропорционално на броя на децата към началото на 2013/2014 година.
6. На основание чл.5 от ПМС№308/2010 г, при промяна в броя на децата или учениците в детските градини и училищата, които получават средства по реда на постановлението, първостепенният разпоредител с бюджетни кредити  ще извърши съответните корекции за периода 15 септември - 31 декември на текущата бюджетна година на базата на фактическия брой деца и ученици към 30.09.2013 г., съгласно заявка по образец, подадена до 30.09.2013 г.
V. На директорите на детските градини и обединени детски заведения като второстепенни разпоредители се предоставят освен средства по формулата и други средства, като :
1.Целеви :
  • безплатен транспорт на  децата от ПГ и учениците до 16 г.;
  • компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал;
  • средствата за спорт на учениците по ПМС №129/11.07.2000г.;
  • средствата за медицински кабинети;
  • средства за безплатни учебници от I до VII клас и на децата от подготвителните групи;
  • средства по НП за развитие на образованието.
2.  Средства от:
2.1 . Установеното към края на 2012г.  превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното детско заведение;
2.2. Собствени приходи на детското заведение;
2.3. Дължимите към бюджета на детското заведение средства, непреведени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити към 31.12.2012г.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
І. По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на детското заведение могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:
– остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
– собствени приходи;
– субсидия – по формула.
ІІ. Директорите на общинските детски градини, прилагащи системата на делегираните бюджети, извършват компенсирани промени по плана за приходите и разходите по бюджета на детската градина до 3 дни преди края на всяко тримесечие и предоставят информация за извършените промени на първостепенния разпоредител в срок до последното число на последния месец на всяко тримесечие. Компенсираните промени между дейности могат да се правят на ниво училищен бюджет от директора на основание чл.41б ал.1, т.2 от ЗНП.
ІІІ. Директорите на общинските детски градини към първо число на всеки календарен месец  да установят евентуално наличие на просрочени финансови задължения.
ІV. Директорите на общинските детски градини, прилагащи системата на делегираните бюджети, представят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите информация за изпълнението на делегирания бюджет.
V. Директорите на общинските детски градини, прилагащи системата на делегираните бюджети, предоставят информация на първостепенния разпоредител за всички промени, отнасящи се до: численост на персонала, индивидуални трудови възнаграждения, средна брутна работна заплата, незаети работни места, работещи пенсионери (в условията на законоустановени норми), брой на групите и на децата в групите и движение на децата в срок до 5–то число след края на месеца, за който се отнася промяната. Информация за движението на децата се предоставя на ПРБК в сроковете, определени в ППЗНП. При всяка промяна на „Списък-образец №2” се предоставя заверен образец от началника на РИО на МОМН – Силистра и на първостепенния разпоредител.
           VІ. Директорите следва да разходват средствата си по бюджетна сметка в съответствие с Единната бюджетна класификация и спазвайки принципите на Системата за финансово управление и контрол.
VІІ. Директорите следва да предоставят периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета си в съответствие с Единната бюджетна класификация, както и допълнителна информация по форма, съдържание и срокове, определени от първостепенния разпоредител.
VІІІ. Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения им бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница училищата, детските градини и обслужващите звена подават информацията за публикуване на страницата на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.
ІХ. При констатирано нарушение на бюджетната дисциплина финансирането на съответните организации и звена ще бъде ограничено и/или спряно до отстраняване на нарушението.
 Д Е Л Е Г И Р А М:
1. Право на директорите на общинските детски градини, прилагащи системата на делегираните бюджети:
- да извършват компенсирани промени по плана за приходите и разходите;
- да се разпореждат със средствата на детската градина;
- да определят индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на децата в групите съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
- да определят самостоятелно числеността на персонала, обезпечавайки годишното тематично разпределение по направления и съобразно утвърдения бюджет на детската градина.
2. Право на директорите на общинските детски градини, прилагащи системата на делегираните бюджети, да реализират собствени приходи, включително приходи от имотите и вещите – общинска собственост, предоставени им за ползване и стопанисване.
Препис от настоящата заповед да се връчи на директорите на общинските детски градини и обединени детски заведения и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Петя Василева – Заместник–кмет на община Тутракан.
 
 
Кмет на Община Тутракан: ……П/П…….
/д-р Димитър Стефанов/

Прикачени файлове