Заповед №412/25.02.2013 г.

4/3/2013
З А П О В Е Д
 
412/25.02.2013 г.
 
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на § 71 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.и чл.41а и чл.41б от Закона за народната просвета
 
 
 У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Формули и правила за разпределение между общинските училища на територията на община Тутракан на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за 2013година:
 
 
І. Формула за разпределение между общинските училища на територията на община Тутракан на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за дейност "Общообразователни училища" за стандарт ”Общообразователни училища” в размер на 1442лв. за ученик – редовна форма на обучение:
 

СФ=(ОБУnхЕРС)х 86,50% +(((СЕРСВУ х12.55%) x  ОтОбУТчГ)) :ООтОбВУТчГ)  +(((СЕРСВУ х0.95%) x  ОтОбУТвГ)):ООтОбВУТвГ)
                      
където:
СФ
–  средства по формулата
ЕРС
–  единен разходен стандарт
ОБУn
–  общ брой ученици на съответното училище
ОБУ
–общ брой ученици дейност 322
ОтОбУТчГ
– отопляем обем на училището с течно гориво
О ОтОбВУТчГ
– общ отопляем обем  всички училища с течно гориво
ОтОбУТвГ
– отопляем обем на училището с твърдо гориво
О ОтОбВУТвГ
– общ отопляем обем  всички училища с твърдогориво
СЕРСВУ
–  сума единен разходен стандарт всички училища
 
 
 
 
 
ІІ.Разпределение на средствата, получени от Първостепенния разпоредител с бюджетни кредити НАД единния разходен стандарт
 
1. В дейност 322 - "Общообразователни училища":
1.1. Добавка на ученик от редовна форма на обучение за подобряване на материално-техническата база на училищата  — ДПМТБУ                                                                                                                                                                                       Добавката е определена в Решение № 327 на Министерския съвет от 2012 г. ( изм. с РМС № 850 от 2012 г. и РМС № 20 от 2013 г. ) за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.. Същата се включва в бюджета на съответното училище над средствата по формулата за 2013г. и се изчислява както следва:
ДПМТБУ = ЕРС х БУ(ДФОб), където:
ЕРС - Единен разходен стандарт - 25.00 лева
БУ(ДФОб)- броят на учениците в дневна форма на обучение.
 
1.2.  Средства за ученици на самостоятелна форма на обучение
СФ = ЕРС х БУ(СФОб),  където
СФ - Средства по формула
ЕРС - Единен разходен стандарт - 320.00 лева
БУ(СФОб)- Брой ученици на самостоятелна форма на обучение за 2012 /2013 учебна година
1.3. Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини —ДДУ( рп)
Добавката е в размер на 308 лв. на ученик на ресурсно подпомагане, интегриран в училище и е определена с Решението на МС за определяне на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г. Добавката се предоставя на училището, в което интегрирано се обучава ученик на ресурсно подпомагане. Същата се включва в бюджета на съответното училище над средствата по формулата и се изчислява както следва:
ДДУ( рп= ЕРС хБДУ( рп)., където:
ЕРС - Единен разходен стандарт - 308.00 лева
БДУ( рп)– брой  на децата и учениците на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище и детска градина
Не по-малко от 40 на сто от размера на добавката се изразходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане обучението на тези ученици.
 
1.4. Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и ученици от І-ІV клас - ДПХ(ПГ и І-ІV)
 
ДПХ(ПГ и І-ІV)= ЕРС дпх(ПГ и І-ІV)хБДУ( ПГ и І-ІV)., където:
 
ЕРС дх(ПГ и І-ІV– единен разходен стандарт за добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини иученици от І-ІV клас = 72,00 лв.
БДУ( ПГ и І-ІV)– брой на деца от подготвителните групи в детските градини и ученици от І-ІV клас
 
 
1.5.Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І, ІІ и ІІІ клас (без ученици от средищните училища)
 
СФ = ЕРС х БУ(цо І-ІІІ)
СФ - Средства по формула
ЕРС - Единен разходен стандарт - 520.00 лева
БУ(цоІ-ІІІ)- брой ученици от І, ІІ и ІІІ обхванати в целодневна организация на учебния ден (без средищни училища)
 
1.6. Средства за извънкласни и извънучилищни дейности
СФ = ЕРС х БУ(ДФОб)
СФ - Средства по формула
ЕРС - Единен разходен стандарт - 14.00 лева
БУ(ДФОб)- броят на учениците в дневна форма на обучение.
 
1.7. Средства за стипендии
 
2. В дейност 326 - "Професионални училища,професионални гимназии и професионални паралелки към СОУ:
СФ = (ЕРС) х БУ(и))+(ЕРС)  х БУ(а)), където:
СФ - Средства по формула
ЕРС)   - Единен разходен стандарт информатика, програмно осигуряване  - 1653.00 лева
БУ(и)- Брой ученици проф.парал. към СОУ – информатика, програмно осигуряване
ЕРС)   - Единен разходен стандарт администрация и управление  - 1335.00 лева
БУ(а)- Брой ученици проф.парал.към СОУ - администрация и управление
 
2.1. Добавка на ученик от редовна форма на обучение за подобряване на материално-техническата база на училищата  — ДПМТБУ                                                                                                                                                                                      
ДПМТБУ = ЕРС х БУ(ДФОб), където:
ЕРС - Единен разходен стандарт - 25.00 лева
БУ(ДФОб)- броят на учениците в дневна форма на обучение.
 
2.2.  Средства за ученици на самостоятелна форма на обучение
СФ = ЕРС х БУ(СФОб),  където
СФ - Средства по формула
ЕРС - Единен разходен стандарт - 320.00 лева
БУ(СФОб)- Брой ученици на самостоятелна форма на обучение за 2012 /2013 учебна година
2.3. Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини —ДДУ( рп)
Не по-малко от 40 на сто от размера на добавката се изразходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане обучението на тези ученици.
ДДУ( рп= ЕРС хБДУ( рп)., където:
ЕРС - Единен разходен стандарт - 320.00 лева
БДУ( рп)– брой  на децата и учениците на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище и детска градина
 
2.4. Средства за извънкласни и извънучилищни дейности
СФ = ЕРС х БУ(ДФОб), където:
СФ - Средства по формула
ЕРС - Единен разходен стандарт - 14.00 лева
БУ(ДФОб)- броят на учениците в дневна форма на обучение.
 
2.5. Средства за стипендии
 
ІІІ. Условия и ред за разпределение на средствата по отделните компоненти на формулата за дейност 322  - ”Общообразователни училища”:
1. Средствата по ЕРС се разпределят според броя на учениците към 01.01.2013 г. съгласно ЗДБРБ за 2013 г., но не повече от действителния им брой. Не се разпределят средства, които са резерв до извършване на корекция след 31.03.2013 г. съгласно информацията за брой ученици по "Админ М".
2. Добавката за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище, се разпределя еднократно за бюджетната година, считано от 01.01.2013 г, след получаване информация от ПРБК за броя на учениците по училища.
3. Добавката за  подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и ученици от І-ІV клас се разпределя с първоначалния бюджет на училището. На основание чл.5 от ПМС№308/2010 г, при промяна в броя на децата или учениците в детските градини и училищата, които получават средства по реда на постановлението, първостепенният разпоредител с бюджетни кредити  ще извърши съответните корекции за периода 15 септември - 31 декември на текущата бюджетна година на базата на фактическия брой деца и ученици към 30.09.2013 г., съгласно заявка по образец, подадена до 30.09.2013 г.
4. Добавката за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене на обхванатите ученици от І, ІІ и ІІІ клас, с изключение ученици в средищни училища, се разпределя еднократно за бюджетната година, считано от 01.01.2013 г.
 
ІV. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на броя на учениците или по някои от другите компоненти на формулата за дейност 322  - ”Общообразователни училища”:
1. При промяна в бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет във връзка с настъпили промени в броя на учениците, отразени по информационна система "АдминМ", промяна в разпределението на средствата между отделните училища се извършва:
– за учебната 2012/2013 година, считано от 1 януари, съгласно подадена информация до 31.03.2012 г. от МОМН към МФ.
 • Ако действителния брой на учениците към 01.01.2013 г. е по–малък от този, по който са определени средствата по стандарт съгласно ЗДБРБ за 2013 г., ПРБК заделя разликата като резерв до извършване на корекция. Ако и след корекцията действителния брой на учениците е по–малък от броя по "АдминМ", разликата в средствата се разпределя на училищата за постъпили ученици след 01.01.2013 г. – по формулата.
 • Ако са получени средства за по–малко ученици от реалния им брой, недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на корекцията.
– при увеличение на броя на учениците, с което са увеличени средствата, предоставени на ПРБК след 01.01.2013 г., допълнителните средства се разпределят по формулата. При намаление на броя на учениците се намалява бюджетът на училището със съответната корекция, подадена на първостепенния разпоредител.
Средствата се разпределят от първостепенния към второстепенните разпоредители с бюджетни кредити до 7 работни дни от получаването им.
2. При промяна в размера на единния разходен стандарт – пропорционално на времето за което е извършена промяната, на базата на реален брой ученици – по формулата.
3.  При промяна в броя на учениците към 30.09.2013 г. за учебната 2013/2014 г.
4. При промяна на стойностите в елементи на формулата, вида отопление, отчетна стойност или площ.
 
V. На директорите на училищата като второстепенни разпоредители се предоставят освен средства по формулата и други средства, като :
1. Целеви :
 • безплатен транспорт на учениците до 16 г.;
 • компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал;
 • средствата за спорт на учениците по ПМС №129/11.07.2000г.;
 • средствата за медицински кабинети;
 • средства за безплатни учебници от I до VII клас и на децата от подготвителните групи;
 • осъществяване на закрила на деца с изявени дарби;
 • оптимизация на училищната мрежа и за обезщетения на персонала;
 • средства по НП за развитие на образованието.
2.  Средства от:
2.1 . Установеното към края на 2012г.  превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното училище;
2.2. Собствени приходи на училището;
2.3. Средства за допълнително финансиране за маломерни и слети паралелки, съгл. Наредба № 7 от 2000г. , съгласно РЕШЕНИЕ № 176/26.VІІ.2012 г. и  на Общинския съвет Тутракан за разрешаване за допускане на изключение от минималния брой ученици и осигуряване на средства за обезпечаване на учебния процес за учебната 2012/2013 год., ПРБК разпределя средства за дофинансиране , както следва:
 • за ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с. Нова Черна, 322 – дейност, допълнително финансиране в размер на 9485,00 лв.
 • за ОУ”Стефан Караджа” с. Цар Самуил, 322 – дейност, допълнително финансиране в размер на 8401,00лв .
 • за СОУ”Йордан Йовков” гр. Тутракан, 322 – дейност,  допълнително финансиране в размер на 1084,00лв .
 • за СОУ”Христо Ботев” гр. Тутракан, 326 – дейност, допълнително финансиране в размер на 1626,00лв .
2.4. Дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити към 31.12.2012г.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
І. По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на учебното заведение могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:
– остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
– собствени приходи;
– субсидия – по формула.
ІІ. Директорите на общинските училища извършват компенсирани промени по плана за приходите и разходите по бюджета на училището до 3 дни преди края на всяко тримесечие и предоставят информация за извършените промени на първостепенния разпоредител в срок до последното число на последния месец от тримесечието. Компенсираните промени между дейности могат да се правят на ниво училищен бюджет от директора на училището на основание чл.41б ал.1, т.2 от ЗНП.
ІІІ. Директорите на общинските училища представят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите информация за изпълнението на делегирания бюджет.
ІV. Директорите на общинските училища предоставят информация на първостепенния разпоредител за всички промени, отнасящи се до: численост на персонала, индивидуални трудови възнаграждения, средна брутна работна заплата по дейности, незаети работни места, работещи пенсионери (в условията на законоустановени норми), брой на паралелките и на учениците в паралелките в срок до 5–то число след края на месеца, за който се отнася промяната. Информация за движението на учениците се предоставя на ПРБК в сроковете, определени в ППЗНП. При всяка промяна на „Списък-образец №1” се предоставя заверен образец от началника на РИО на МОМН –Силистра и на първостепенния разпоредител.
V. Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите – общинска собственост, предоставени за ползване и стопанисване на училищата, се извършват от ползвателя. Директорите сами определят размера на средствата за това в рамките на определените им по бюджетите средства.
          VІ. Директорите следва да разходват средствата си по бюджетна сметка в съответствие с Единната бюджетна класификация и спазвайки принципите на Системата за финансово управление и контрол.
          VІІ. Директорите следва да предоставят периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета си в съответствие с Единната бюджетна класификация, както и допълнителна информация по форма, съдържание и срокове, определени от първостепенния разпоредител.
           VІІІ. Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения им бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница училищата, детските градини и обслужващите звена подават информацията за публикуване на страницата на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.
ІХ. При констатирано нарушение на бюджетната дисциплина финансирането на съответните организации и звена ще бъде ограничено и/или спряно до отстраняване на нарушението.
 
Д Е Л Е Г И Р А М:
 
Право на директорите на общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети, да реализират собствени приходи, включително приходи от имотите и вещите – общинска собственост, предоставени им за ползване и стопанисване.
Препис от настоящата заповед да се връчи на директорите на общинските училища и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Петя Василева – Заместник–кмет на община Тутракан.
 
 
 
 
 
 
Кмет на Община Тутракан: ……П/П…….
/д-р Димитър Стефанов/

Прикачени файлове