Заповед № 382 /20. 02. 2013год.

21/2/2013
З А П О В Е Д
 382 /20. 02. 2013год.    
 
              Долуподписаният д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан, след като раз-гледах  Заявление с вх.рег. № УТ- 1161/ 12.02. 2013 г  за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ от Валентин Маринов Чорбаджиев от гр.Тутракан, ул. ”Трансмариска” №45, собственик на поземлен имот с идентификатор 73496.500.493 с нот.акт №63, т.V., д.№845/ 04.05.2012г. писмено становище на Главния архитект на община Тутракан иприложените към него документи:
          - Скица- предложение в М 1: 1000 за изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ –   ПР/ План за регулация/ за поземлен имот с идентификатор 73496.500. 493
          -  Задание, обосноваващо  необходимостта от изработването на плана на основание чл.134, ал.2, т.3 от ЗУТ във връзка с §8, ал.2, т.3 от ЗУТ
          - Скица- копие №60/ 31.01.2013 год. издадена от  Община Тутракан, скица-копие № 2977/ 09.05.2012 год. от Кадастрална карта на града
 
РАЗРЕШАВАМ:
 
 Изработване на проект – изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация  /ПР/ в обхват на един имот -  поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73496. 500. 493  от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД-18-6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.Со-фия,  парцел/УПИ/ І -„За ф-ка Лодкостроител” в кв.2 от ЗРП гр.Тутракан, одобрен със Заповед № 270/ 12.04.1976г. на ОНС-Силистра.
             Да представи проект за изменение на ПУП – ПР, като регулационни линии бъдат  поста-вени  в съответствие със съществуващите граници(странични и към дъното на имота) на позем-леният имот  и се запази  уличната регулация.   Устройствената зона не се променя.  
           ПУП-ПР да е съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  № 7  за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдър-жанието на устройствените схеми и планове .
             Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три екземпляра, оригинала на недеформируема прозрачна основа.
              Да се изпълнят разпоредбите на чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.
              Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                                                                       КМЕТ  НА ОБЩИНА ТУТРАКАН: _____П/П____
                                                                                                                            / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
ДС/ ТД