Заповед № 368 /18.02.2013г

19/2/2013
З  А  П  О  В  Е  Д
№ 368 /18.02.2013г.
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 235 по Протокол №19 от 29.11.2012г. на Общински съвет гр. Тутракан.
 
І.  Н А Р Е Ж Д А М :
 
 1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Бреница, общ.Тутракан,представляващ самостоятелно помещение №1 със застроена площ от 30 кв.м.,  находящо се в едноетажна масивна сграда /Читалищен дом/ със застроена площ от 245 кв.м., разположена в урегулиран поземлен имот с площ от 1315 кв.м. в с. Бреница, община Тутракан, УПИ VІІ, кв.5 по Кадастрален и регулационен план на с. Бреница, одобрен със Заповед № 5202/21.09.1955г.  при граници и съседи за помещението: север – външен зид; изток – помещение № 2; юг – помещение № 3 и запад – външен зид.
1.1.Начална тръжна цена – 2900,00 лв.  / две хиляди и деветстотин лева / без да се начислява ДДС.
1.2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
2. Специални условия – няма ;
3. Търгът да се проведе на 18.03.2013год. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 22.02.2013г. до  16.00ч. на 15.03.2013г.
5. Размер на стъпка при наддаване : 203,00лв. ( двеста и три лв.)
            6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
            7. Други тръжни условия:
            7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 22.02.2013г. до  16.00ч. на 15.03.2013г.
            7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
            7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
          - Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
            -  Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
            -нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
            - удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан
            -нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            - са подадени след срока по заповедта;
            - са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
            - не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
            - не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
            8. Краен срок за подаване на тръжните документидо 16.00ч. на 15.03.2013г. в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация , както следва:
            -    Заповед за провеждането на търга;
  • Скица на имота;
  • Акт за общинска собственост;
  • Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
  • Проекто-договор;
  • Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участиедо 16.00ч. на 15.03.2013г., в информационния център на Община Тутракан.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 25.03.2013г. в заседателната зала на Общината, при същите условия от 10.00 часа. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 19.03.2013г. до 16.00ч. на 22.03.2013г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 19.03.2013г. до  16.00ч. на 22.03.2013г. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търгв информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
                                                                                  д-р Димитър Стефанов П/П
                                                                                   Кмет на Община Тутракан