Заповед № 305/08.02. 2013г.

8/2/2013
З   А   П   О   В   Е   Д
 
   №  305/08.02. 2013г.
 
 
На основание чл.112, ал.,1 т.1 от Закона за горите във връзка с чл. 62, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и проведен  търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от горските територии общинска собственост в отдели и подотдели 110г, 110д и 110ена основание Протокол за разглеждане, оценка и класиране на комисията, назначена със Заповед № 246/01.02.2013 г. в качеството си на Възложител
 
ОПРЕДЕЛЯМ :
 
  „Ловела ООД, гр.Сливо поле, обл. Русе  за спечелил търга с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от горските територии общинска собственост в отдели и подотдели 110г, 110д и 110е.
 
Заповедта  подлежи на обжалване в законоустановения срок .
 
Копие от Заповедта  да се изпрати на участниците в срок до 11.02.2013г.
           
 
 
Изготвил:                               д-р .Д. Стефанов: П/П
                        Гл. експ.  „ИДЛ”                        Кмет на Община Тутракан
                         /Г.Чобанов/