З А П О В Е Д № 136/18.01.2013г.

18/1/2013
З А П О В Е Д
№ 136/18.01.2013г.
Гр. Тутракан
В изпълнение на Решение № 240 от 29.11.2012г. на Общински съвет Тутракан и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 2, във вр. с ал. 1, т.1 от Закона за горите и чл. 55, ал. 2 и 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

О Т К Р И В А М :

 
1.      Процедура на ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН по категории и сортименти с начални цени без ДДС, както следва:
 
Отдел и подотдел
Площ в ха
Възраст
Дървесен вид
Стояща маса в куб.м.
Категория дървесина
 
Всичко стр.
Куб.м.
Дърва
Куб.м.
Вид на сечта
Цена на 1куб.м. без ДДС
Начална стойност в лв., без ДДС
1.
110-г
5.7
7
тп
1730
Едра 808
Куб.м.
1263
447
гола
40.00лв.
68 400
 
 
 
 
 
 
Средна 342
Куб.м.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дребна 113
Куб.м.
 
 
 
 
 
 
Общо:
68 400 лв.
2.
110-д
5.4
7
тп
1620
Едра 720 куб.м.
1126
472
гола
40.00лв
63 920
 
 
 
 
 
 
Средна 301куб.м.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дребна 105 куб. м.
 
 
 
 
 
 
Общо:
63 920 лв.
3.
110-е
2.8
7
тп
830
Едра 377 куб.м.
586
237
гола
40.00лв.
32 920
 
 
 
 
 
 
Средна 155 куб.м.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дребна 54 куб.м.
 
 
 
 
 
 
Общо:
32 920 лв.
ВСИЧКО :
13.9
 
 
4180
 
2975
1156
 
 
165 240
 
 
            Обща начална цена за трите отдела и подотдела: 165 240лв. без ДДС или 198 288лв. с ДДС.                                                                  
Забележка: Посочените количества дървесина за всеки обект са прогнозни. При разлики между действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в настоящата документация, заплащането ще се извършва по достигнатите единични цени по категории и сортименти. Съобразно достигнатите при наддаването цени, пропорционално ще се изчисляват достигнатите единични цени на категории и сортименти.
2.      Определената гаранция за участие 9914.40 лева /5% от началната цена/ се внася в срок до крайния  срок за подаване на предложения, в брой в касата на Община Тутракан или по банков път по сметка на Община Тутракан:  BG 94CECB 97903347458500, ЦКБ-клон Русе.
3.      Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на достигнатите цени за обектите, внесена по сметка на Община Тутракан: BG 94CECB 97903347458500, ЦКБ-клон Русе
4.      В срок от седем дни от влизането в сила на заповедта за класирането, спечелилият търга кандидат представя гаранцията в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие. Задържането и освобождаването на гаранците се извършва съгласно документацията и клаузите на договора.
5.      Срокът за изпълнение на договора се определя със срока на позволителното за сеч, но не по късно от 10.04.2013г.
6.      Изисквания към кандидатите: до участие в явния търг се допускат кандидат, който:
не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
1.      не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
2.      не е в производство по ликвидация;
3.      не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с Администрацията на Община Тутракан.
4.      не е сключил договор с лице по чл. 21 от ЗПУКИ;
5.      не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
6.      няма парични задължения към Държавата и към Община Тутракан, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
7.      е търговец, регистриран в публичния регистър по чл. 241 ЗГи притежаващ удостоверение за регистрация за съответната дейност, а когато кандидатът е физическо лице – копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност;
8.      има минималния брой собствена или ползвана на друго основание техника, осигуряваща извършване на ползването на дървесина от съответния обект, съгласно изискванията на документацията,а именно: минимален брой моторни триони - 2 бр; специализиран трактор и/или техника за извоз/ и въжена линия.
9.      представи всички изискуеми съгласно документацията документи.
7.      Дървесината може да се оглежда от публикуването на Заповедта до 30.01.2013г.в присъствието на служител от Община Тутракан и след представяне на документ за закупена тръжна документация за обекта.
8.      Стъпка за наддаване: 4 000/четири хиляди/ лева
9.      Цената на тръжните документи е 60 /шестдесет/ лева, с ДДС. Сумата се внася в брой на касата на Община Тутракан или по банков път по сметка на Община Тутракан:
BG 10CECB97908447458500, код: 448090 ЦКБ- клон Русе.
 
10.  Крайният срок за подаване на документите за участие е 17.00 часа на 31.01.2012г. в деловодството на Община Тутракан, гр. Тутракан, ул.„Трансмариска”, № 31. Документите за участие в търга се представят от кандидата или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице в непрозрачен запечатан плик или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и телефон, при възможност – факс и ел. поща. Не се приемат документи след обявения краен срок, включително и изпратени в срок, но получени по пощата след това.
11.  Откритият търг ще се проведе на 05.02.2013.г., от 13.30ч. часа в Заседателната зала на Община Тутракан, гр. Тутракан, ул. „Трансмариска”, № 31, ет. 2.
12.  Определям 11.02.2013г. за провеждане на евентуален повторен търг. Повторният търг ще се проведе на същото място и от същия начален час.
13.  Със спечелилия кандидат се сключва договор. При сключване на договора кандидатът следва да представи всички документи, за доказването на обстоятелствата, за които е подал декларация със заявлението, както и доказателство за заплатена гаранция за изпълнение.
14.  Утвърждавам тръжна документация по провеждане на процедурата, която е неразделна част от настоящата заповед.
 
Заповедта да се връчи на заинтересованите лица  за сведение и изпълнение.
Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан най-малко 10 дни преди деня за провеждането на търга, както и да се постави на таблото за обяви в сградата на общината.
 
                                                           КМЕТ: ________П/П_____________                                                                                 /д-р Димитър Стефанов/
 
 

Прикачени файлове