З А П О В Е Д № 68/ 14.01.2013 г.

18/1/2013
З А П О В Е Д
№ 68/ 14.01.2013 г.
 
На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на Решение № 200/27.09.2012 г. на Общински съвет гр. Тутракан
 
І. З А П О В Я Д В А М :
 
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя за срок от 3 /три/ стопански години.
2. Обект на търга са земите от ОПФ, подробно описани в Таблица 1 и Таблица 2.
 
- Земилище с. Пожарево                                                                   Таблица 1
№ на имота
Местност
Кат.
Площ /дка/
Нач. тръжна цена лв./дка.
Депозит за участие,лв.
1
007007
Караула
IV
6,000
18,00
10,80
 
- Земилище с. Цар Самуил                                                                   Таблица 2
№ на имота
Местност
Кат.
Площ /дка/
Нач. тръжна цена лв./дка.
Депозит за участие,лв.
1
050047
Фондови места
IV
244,337
18,00
439,80
 
                 
 
3.. Търгът да се проведена 11.02.2013 г.: в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 от 09.00 ч.;
4 Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описан в Таблица 1 и Таблица 2 и се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, и се внася за всеки отделен имот, за който кандидата участва;
            5. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
            6. Начин и срок на плащане – Спечелилият кандидат заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN – BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445500 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            7. Други тръжни условия :
            7.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 /дванадесет/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 18.01.2013 г. до 16.00ч. на 08.02.2013 г.;
7.2.До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 6.1;
            7.3. Кандидатите – юридически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            - Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията след 01.01.2013 г. или посочване на ЕИК;
            - Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
             - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            - Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2013 г.;
            - Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
            7.4. Кандидатите – физически лица,прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            - Заверено копие на лична карта;
            - Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
            8. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 08.02.2013 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик;
            9. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и  номера на имота, за който се участва;
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - Заповед за провеждане на търга;
            - Скица на имота;
            - Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
-Проекто-договор;
-Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на 08.02.2013 г., в информационния център на Община Тутракан;
                4. Дата за провеждане на повторен търг– при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 18.02.2013 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 при същите условия от 09.00 часа. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе и се подават в срок до 16.00 часа на 15.02.2013 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и номера на имота, за който се участва.
           
           
д-р Димитър Стефанов
                                                                                  Кмет на Община Тутракан