З А П О В Е Д № 61 / 14.01.2013 г.

18/1/2013
З А П О В Е Д
 
№ 61 / 14.01.2013 г.
 
      На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.56, ал.1-3 и от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 232 по Протокол № 19 от 29.11.2012 г. на Общински съвет гр. Тутракан
 
 
I.Н А Р Е Ж Д А М:
 
            1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находящи се в землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, съставляваща имот с идентификатор № 73496.27.117, местността „Баша”, с начин на трайно ползване – за ловна база и стрелбище, с площ от 9041 кв.м., при граници и съседи на имота № 73496.27.113, № 73496.27.118, при следните условия:
            1.1. Начална тръжна цена в размер на 2 943,00 /две хиляди деветстотин четиридесет и три лв./ лева.
            1.2. Начин и срок на плащане – Спечелилият кандидат заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN – BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445500 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
2. Търгът да се проведена 08.02.2013 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31;
3. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан.
4. Размер на стъпка при наддаване:стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
            5. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
            6. Други тръжни условия :
            6.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 24,00 /двадесет и четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 18.01.2013 г. до 16.00ч. на 07.02.2013 г.;
6.2.До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 6.1;
            6.3. Кандидатите – юридически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            - Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията след 01.01.2013 г. или посочване на ЕИК;
            - Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
             - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            - Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2013 г.;
            - Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
            6.4. Кандидатите – физически лица,прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            - Заверено копие на лична карта;
            - Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
            7. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 07.02.2013 г. в информационен център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и данните на кандидата.
           
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - Заповед за провеждане на търга;
            - Скица на имота;
            - Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
-Проекто-договор;
-Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на 07.02.2013 г., в информационния център на Община Тутракан;
                4. Дата за провеждане на повторен търг– при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 14.02.2013 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 при същите условия от 09.00часа. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 24,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе и се подават в срок до 16.00 часа на 13.02.2013 г. в информационен център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описани на предмета на търга и данните на кандидата.
           
д-р Димитър Стефанов
                                                                                  Кмет на Община Тутракан