РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 2/ 15. 01. 2013г.

16/1/2013
Р А З Р Е Ш Е Н И Е  З А   С Т Р О  Е Ж
№ 2/ 15. 01. 2013г.
В СИЛА ОТ ……………….….
 
Разрешава се на :1. Валентин Николов Атанасов, ЕГН -----------------
                                   гр.Тутракан,  ул. „Олтеница ” № 1а                              
съгласно: 1.Нотариален акт № 112, т.І, д.№ 345 / 1996г. за продажба на недвижим имот
 
                               2. ЕТ Валимерс-90-Валентин Атанасов  ЕИК 118008094
                                      гр.Тутракан,  ул. „Олтеница ” № 1а                              
съгласно: Декларация  от Валентин Николов Атанасов с ЕГН5811115587 и Мария Денкова
                 Атанасова с ЕГН 6202225597, че имотът се владее, ползва и стопанисва от Едноличния
                 Търговец за целите и нуждите на дейността му от датата на закупуването му през 1996г. 
 
в качеството на възложители за строителство на:
 
“ Преустройство и пристройка на сграда в къща за гости ”
 
Застроена площ  на съществуваща сграда   =   62,50 м2
Застроена площ  на пристройка                    = 169,65 м2
Обща застроена площ                                 = 232,00 м2
Разгъната застроена площ  на съществуваща сграда   =   62,50 м2
Разгъната застроена площ  на пристройка                    = 301,15 м2
Обща  разгъната застроена площ                              = 463,55 м2
 
 
Местонахождение– квартал- 19, УПИ  VІІІ -189 по плана  на с.Пожарево  одобрен със
                                     Заповед № 3917 / 28.08.1950г.     
 
Строежът е V-та категория съгласно чл.137, ал.1, т.5 „а” от ЗУТ   и чл.10, ал.1, т.2 от 
                                                  Наредба № 1 / 2003г. на МРРБ за номенклатурата  на  видовете строежи;
 
Издава се на основание:  чл.148, ал.1, 2 и 4 ; чл.152, ал.1  от  ЗУТ   
 
Въз основа на:
1.Заявление с вх.№ УТ - 372 / 15.01.2013г. за одобряване на инвестиционен проект
2. Платена такса 92,70 лв. с кв.№ 79304В-АД- 9158/15.01.2013г.Русе ИРМ Тутракан
3.Заявление с вх.№ УТ – 373/ 15.01.2013г. за издаване на разрешение за строеж
4. Платена такса 185,42лв. с кв.№ 79304В-АД- 9159 /15.01.2013г.Русе ИРМ Тутракан
5.Съгласуван и одобрен на  15.01.2013г. инвестиционен проект от главния архитект на  Община
    Тутракан  по части: ”Архитектура + ПБ”, „Конструкции ”, „В и К”, „Електро”,”Доклад ЕЕ” „ЕЕ”,
    „Пожароизвестителна инсталация”, „Геодезия” и  „ ПБЗ”
6. Становище от РИОСВ- Русе с изх.№ 4161/14.12.2012г.
7.Предварителен договор с идх.№ С12-6590 / 15. 11.2012г. с  ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД                                                                                                                        
8. Предварителен договор  с  № 12PDP118/ 30.11.2012г. с „В и К”ООД- Силистра    
9. Технически паспорт на съществуващата сграда № 2/14.01.2013г.
 
 
 
 
 
Строителството да се извърши при следните условия:
 
1. Отсичане или изкореняване на дълготрайни декоративни дървета и храсти с историческо значение може да се извърши само след писмено разрешение от кмета на общината, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието на дървото.
2.  За премахване на дървета, обявени за природни забележителности или намиращи се на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, де се осигури  писмено разрешение от органите на Министерството но околната среда и водите.
3.   Да се сключи договор за упражняване на строителен  надзор  ( за строежите от първа до четвърта категория)
4.  Да се открие строителна площадка и да се определи строителна линия и ниво, за което да се състави протокол.
5.    Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория в тридневен срок от съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не
се изисква - преди започването на строежа, заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол. В скучайте, в които
разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга се заверява от Дирекцията за национален строителен контрол. За специални обекти, свързани с отбраната и
сигурността на страната, заповедната книга се заверява от длъжностни лица, определени от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи.  
6.  В три дневен срок от завършване на СМР по фундаментите на строежа да се поиска от общинската администрация извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването.
7.   За строителна площадка да се използват тротоари, свободни обществени площи, както и части от улични платна, съгласно ПБЗ, разпоредбите на общинския съвет и след заплащане на определени такси.
8. Строителната площадка да се огради и да се поставят информационни табели, съгласно чл.157, ал.5 от ЗУТ
9. При разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства за започването на строежа възложителят да уведоми общинската администрация след съгласуване с органите по безопасността на движението.
              10.  Разрешава се изпълнението на временните строежи, описани в ПБЗ.
              11.Да се оползотвори хумусния земен слой.
              12.  Да се премахнат заварените строежи, невключени в режима на застрояване, най-късно до завършване на строежа
              13. След издаването на разрешението за строеж при изпълнение на  строителството се допускат несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.
14. След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхват на съществените отклонения по чл.154, ал.2, т.1, 2, 3 и 4 от ЗУТ са недопустими. Съществените отклонения се допускат, ако са сред посочените в чл.154, ал.2,т.5, 6, 7 и 8 от ЗУТ  по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със забележка в настоящото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.
 
Настоящото разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез главния архитект на Община Тутракан пред началника на регионален отдел „Национален строителен контрол” – Силистра, РДНСК - северен централен район  в 14-дневен срок от съобщаването му.
               Разрешението за строеж влиза в сила при спазване условията на чл.156, ал.1 от ЗИДЗУТ.
 
 
 
 
 
 
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН :…………………………
                                                                                                                             / арх. Ж. Бучуковска/