З А П О В Е Д № 01/ 10.01.2013- Комунални Дейности

16/1/2013
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№01/10.01.2013
 
       На основаниечл.35, ал.2 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала  , във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 252 по Протокол №20 от 20.12.2012г. на Общински съвет гр. Тутракан.
 
І.  Н А Р Е Ж Д А М :
 
           1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на моторни превозни средства, собственост на“Комунални дейности” ЕООД гр.Тутракан както следва:
 - Ниса с рег. № СС Б 41 91, товарен автомобил, бензин, брой места- 1+1, цвят- син- за части;
 - Колесар с рег. № СС Е 4685, рама:19, цвят – жълт, дата на първа регистрация: 04.12.1974 г.- за части;
 - УАЗ с рег. № 0172 ЛК- леко товарен автомобил УАЗ 469 Б, бензин, брой места- 1+4, цвят- зелен- за части;
 - Самосвал Газ 53 - товарен автомобил,бордови,с рег.№ СС 7905 АС, рама:68044, двигател:14993,бензин,брой места- 1+1, цвят- син, дата на първа регистрация: 22.06.1992 г.- за части;
 - Багер БХ 025 / Беларус/ с рег. № СС Е 7234,рама:128604, двигател:173296, брой места- 1+1, дизел, цвят- червен, с кофа и гребло за сняг, дата на първа регистрация- 28.08.1981 г.- за части;
 - Ремарке с рег. № СС0328 Е, авторемарке, рама:3353492, цвят- сив, дата на първа регистрация- 04.06.1992 г.- за части;
при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена:
 - Ниса с рег. № СС Б 41 91- 300.00 / триста /лв. без ДДС ;
 - Колесар с рег. № СС 4685- 350.00 / триста и петдесет /  лв. без ДДС ;
 - УАЗ с рег. № 0172 ЛК- 500.00/ петстотин / лв. без ДДС  ;
 - Самосвал Газ 53 с рег.№ СС 7905 АС- 800.00/ осемстотин / лв. без ДДС;
 - Багер БХ/ Беларус/ с рег. № СС 7234- 1200.00/ хиляда и двеста  / лв. без ДДС ;
 - Ремарке с рег. № СС0328- 800.00/ осемстотин / лв. без ДДС;
 
1.2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на МПС- то / след приспадане на внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на “Комунални дейности” ЕООД: IBAN- BG58BPBI71151076195201, BIC:BPBIBGSF,  в “Юробанк И Еф Джи” клон Тутракан; 
2. Специални условия – няма ;
3. Търгът да се проведе на 05.02.2013год. от 10.00 часа в сградата на “Комунални дейности”  ЕООД на ул.”Димитър Благоев”№130,ет.1,  стая «Управител».
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът за участиеe в размер на 10% /десет/ от началната тръжна цена за всяка МПС,за което участника кандидатства, като се внася в касата на “Комунални дейности” ЕООД, ул. „Дим.Благоев”№130,ет.1, в срок от 18.01.2013г. до  16.00ч. на 01.02.2013г.
5. Размер на стъпка при наддаване : 5 /пет/ % от стойността на МПС –ва, както следва:
 - Ниса с рег. № СС Б 41 91- 15.00 /петнадесет/ лева без ДДС;
 - Колесар с рег. № СС 4685- 17.50 /седемнадесет лева и петдесет стотинки /лева без ДДС;
 - УАЗ с рег. № 0172 ЛК- 25.00 / двадесет и пет/ лева без ДДС;
 - Самосвал Газ 53 с рег.№ СС 7905 АС- 40.00 /четиридесет/ лева без ДДС;
 - Багер БХ/ Беларус/ с рег. № СС 7234- 60.00 /шестдесет/ лева без ДДС;
 - Ремарке с рег. № СС0328-40.00 / четиридесет/ лева без ДДС;
 
            6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на МПС след предварителна заявка на тел.0866/60737, в рамките на работния ден от 8.00 -16.00 часа;
            7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от “Комунални дейности” ЕООД, ул. „Дим.Благоев”№130,ет.1 срещу 12.00 лева с ДДС платими на касата в “Комунални дейности” ЕООД, ул. „Дим.Благоев”№130,ет.1 в срок от 18.01.2013г. до  16.00ч. на 01.02.2013г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи, описани в същото. Тръжни книжа се подават за всяко едно от изброените моторни превозни средства в отделен запечатан – непрозрачен плик с изписано върху него точно описание на МПС –то за което се участва.
            7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
          - Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
            -  Удостоверение за липса на задължения към Общината за 2012г.;
            - Заверено копие на личната карта и/или нотариално заверено пълномощно за участие в търга с изрично упоменати МПС –ва, за които ще наддава пълномощника, при участие на пълномощник;
- Вносна бележка/документ/ за закупена тръжна документация;
- Документи  за внесен депозит  за участие;
 
            7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- Заверено копие на личната карта и пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            - Удостоверение за липса на задължения към Общината за 2012г.;
         - Вносна бележка/документ/ за закупена тръжна документация;
- Документи  за внесен депозит  за участие;
 
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            - са подадени след срока по заповедта;
            - са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
            - не съдържат документи  за внесен депозит  за участие;
            - не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
            - представените документи не са във формата, която се изисква;
            8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 15.00 ч. на 04.02.2013 г. в сградата на “Комунални дейности” ЕООД, ул. „Дим.Благоев”№130,ет.1 в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
         1. Тръжна документация , както следва:
            - Заповед за провеждането на търга;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга;
- Решение на Общински съвет гр.Тутракан
- Свидетелство за регистрация на МПС за следните:
·        Колесар с рег. № СС 4685
·        Самосвал Газ 53 с рег.№ СС 7905 АС
·        Багер БХ/ Беларус/ с рег. № СС 7234
·        Ремарке с рег. № СС0328
-         Удостоверение за базова застрахователна стойност на МПС:
·       Ниса с рег. № СС Б 41 91
·       Колесар с рег. № СС 4685
·       УАЗ с рег. № 0172 ЛК
·       Самосвал Газ 53 с рег.№ СС 7905 АС
·       Багер БХ/ Беларус/ с рег. № СС 7234
·       Ремарке с рег. № СС0328
-         Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
-         Проекто-договор;
-         Документ за платен данък МПС за Самосвал Газ 53 с рег.№ СС 7905 АС
2.Условия за оглед на МПС съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 15.00ч. на 04.02.2013 г., в сградата на “Комунални дейности” ЕООД, ул. „Дим.Благоев”№130,ет.1.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 19.02.2013г.в сградата на “Комунални дейности” ЕООД, ул. „Дим.Благоев”№130,ет.1 , при същите условия и час.
Тръжните книжа се предоставят от “Комунални дейности” ЕООД, ул. „Дим.Благоев”№130,ет.1 срещу 12.00 лева с ДДС платими на касата в “Комунални дейности” ЕООД, ул. „Дим.Благоев”№130,ет.1 в срок от 06.02.2013г. до  16.00ч. на 15.02.2013г.
Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на МПС се внася в касата на “Комунални дейности” ЕООД, ул. „Дим.Благоев”№130,ет.1, в срок от 06.02.2013г. до  16.00ч. на 15.02.2013г.
Краен срок за подаване на тръжни документи – 15,00ч. на 18.02.2013 г., в сградата на “Комунални дейности” ЕООД, ул. „Дим.Благоев”№130,ет.1 в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
          
 
 
Гинка Стоянова:          П/П
ВИД Управител на “Комунални дейности” ЕООД