Разрешение за строеж № 1/ 15. 01. 2012г.

15/1/2013
Р А З Р Е Ш Е Н И Е   З А   С Т Р О  Е Ж
1/ 15. 01. 2012г.
 
Разрешава се на : Гюлтен Нами Фучеджи, ЕГН 601116515
в качеството на възложител, съгласно нотариален акт №93, т.І, д.686/1998г. на Тутракан-ски районен съд  да извърши строителство на :
“ Магазин за хранителни стоки и жилище - преустройство и пристройка "             Застроена площ = 206,00 кв.м.;  Застроен обем = 535,60 куб.м.   
Местонахождение:
            Квартал  133 от План за улична регулация на гр.Тутракан  приет с Решение № 327 / 02.02.2006г. на Общ.съвет Тутракан, ПУП-ПР за УПИ  І – 695, одобрен със Заповед № 90/ 15.
01.2013г. на Кмета на Община гр.Тутракан ЗП на гр.Тутракан
               Идентификатор73496. 501. 695  по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6 / 04.02.2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, кар-тография и кадастър.
Строежът е V-та категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 „а” от ЗУТ и чл. 10, ал.1, т.2 от  Наредба № 1 / 2003г. МРРБ за номенклатурата  на  видовете строежи;
Издава се на основание: чл.148, ал.1, 2 и 4 ; чл.152, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.150 от ЗУТ   
Въз основа на:
1. Доклад за комплексна оценка за съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежите изготвен от “СТРОЙ АРТ”ООД гр.Силис-тра, ул.”Добруджа” №16, БУЛСТАТ №118043946, Лиценз № ЛК-000654 / 10.12.2008г. на МРРБ,представлявано от Николай Богданов Николов-управител с ЕГН7009192268 
2. Скица №7032/26.09.2012 год. на СРКК гр.Силистра.
3. Заявление за одобряване на КПИИ с вх.рег.№УТ – 310/ 14.01.2013год.
4.Заявление за издаване на РС с вх.рег.№ УТ – 311/ 14.01.2013г.
5. Копие от Протокол №8/ 12.12.2012 год., Решение №1 на ОбЕСУТ към Общината.
6. Заповед №90/ 15.01.2013 год. за одобряване на ПУП-ПР на Кмета на Общината..
7.Съгласуван и одобрен на 15.01.2013 год. инвестиционен проект от главния архитект на  Община Тутракан  по части: “Архитектурна + БХТПБ + Пожарна безопасност” ,  „Енер-гийна ефективност”, „Доклад от оценка за съответствие с изискванията за енергийна ефективност на инвестиционен проект”, “Конструктивна”,  “В и К”,  “Електро” , “ПБЗ”.
8. Становище изх.№7351/30.10.2012г. от “В и К”ООД – Силистра.    
9. Удостоверение с изх.№С 12-У/е 123/ 29.10.2012год.на Енерго–Про Мрежи АД.  
10. Писмо с изх.№3317/ 06.10.2012год. на РИОСВ - Русе.
11. Внесена такса за издаване на Разрешение за строеж с кв.№9119/ 14.01.2013год.
 
 
 
 
          
РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА СТРОЕЖ  № 1  / 15 . 01. 2013 г.
 
 
Строителството да се извърши при следните условия:
1. Отсичане или изкореняване на дълготрайни декоративни дървета и храсти с историческо значение може да се извърши само след писмено разрешение от кмета на общината, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието на дървото.
2.  За премахване на дървета, обявени за природни забележителности или намиращи се на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, де се осигури  писмено разрешение от органите на Министерството но околната среда и водите.
3.   Да се сключи договор за упражняване на строителен  надзор  ( за строежите от първа до четвърта категория)
     
     4.  Да се открие строителна площадка и да се определи строителна линия и ниво, за което да се състави протокол.
5. Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория в тридневен срок от съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - преди започването на строежа, заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол. В скучайте, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга се заверява от Дирекцията за национален строителен контрол. За специални
обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, заповедната книга се заверява от длъжностни лица, определени от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи.  
6.  В три дневен срок от завършване на СМР по фундаментите на строежа да се поиска от общинската администрация извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването.
7.   За строителна площадка да се използват тротоари, свободни обществени площи, както и части от улични платна, съгласно ПБЗ, разпоредбите на общинския съвет и след заплащане на определени такси.
8. Строителната площадка да се огради и да се поставят информационни табели, съгласно чл.157, ал.5 от ЗУТ
9. При разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства за започването на строежа възложителят да уведоми общинската администрация след съгласуване с органите по безопасността на движението.
              10.  Разрешава се изпълнението на временните строежи, описани в ПБЗ.
              11. Да се оползотвори хумусния земен слой.
              12.  Да се премахнат заварените строежи, невключени в режима на застрояване, най-късно до завършване на строежа
           13. След издаването на разрешението за строеж при изпълнение на  строителството се допускат несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.
           14. След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхват на съществените отклонения по чл.154, ал.2, т.1, 2, 3 и 4 от ЗУТ са недопустими. Съществените отклонения се допускат, ако са сред посочените в чл.154, ал.2,т.5, 6, 7 и 8 от ЗУТ  по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със забележка в настоящото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.
 
          Разрешението за строеж  подлежи на обжалване пред Административен съд -  гр.Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община гр.Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ. 
 
 
 
 
 
Главен архитект на Община -Тутракан: _______________
                                                                                                                       / арх. Ж. Бучуковска /
 
 
 
 
 
 
ЖБ/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запознати сме с издадено РС № 1 / 15 .01.2013 год.            
 
1. ___________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                         /дата/
2. ___________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                         /дата/                
 
 
 
Получих екземпляр от издаденото РС № 1 / 15. 01.2013 год.            
 
1. ___________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                         /дата/
2. ___________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                         /дата/