З А П О В Е Д №3248 / 12. 12. 2012 год.

12/12/2012
З А П О В Е Д
    №3248 / 12. 12. 2012 год.    
 
 
 
              Долуподписаният д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан, след като разгледах подаденото Заявление с вх.рег.№ УТ- 8691/ 11.12.2012 год. за измене-ние на Подробен устройствен план /ПУП/  - План за регулация /ПР/  за парцел Х-138 в кв.14 от действащия Регулационен и кадастрален план на с.Белица, одобрен със Заповед №1318/ 26.02.1953 год. от собственика на имота Димитър Костадинов Лефтеров и другото заинтересувано лице Искро Илиев Искров
                 -  приложените към него документи
·        Скица- предложение в М 1:1000 за изменение на Подробен устройствен план / ПУП/  – създаване на План за регулация /ПР/      
·        техническо задание, обосноваващо  необходимостта от изменението на плана
                 -  и писменото становище от Главния архитект на община Тутракан, че може да се допусне изменение на плана на осн.чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ
         
РАЗРЕШАВАМ:
на основание чл.136, ал.1 от ЗУТ
 
Да възложат  изработване на: изменение на  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за  УПИ Х-138, който да се раздели на две равни части, които ще се предадът  към  УПИ ХVІІІ-138 и ХІ-137 в кв.14
Да се представи проект за ПУП - План за регулация /ПР/ в съответствие с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.  Устройствената  зона да не се променя.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид, в съответствие с мащаба на действащите планове.
           Да се представи в три екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа, цветно копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител – cad, aи/или zem  и dwgформат.
При внасянето на проекта за изменение да се представи предварителен дого-вор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи.
 
 
Заповед №  3248 /12 . 12. 2012 год.
 
 
           Да се изпълнят разпоредбите на чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.
           На осн. чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.
          
 
 
 
 
 
 
                                                                                           КМЕТ  НА
                                                                                           ОБЩИНА ТУТРАКАН: _____П/П____
                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /